Общи условия

Общи условия на електронен магазин www.bg-masterbox.com

Молим ви, преди да използвате този уеб сайт, внимателно прочетете настоящите Общи Условия. Като осъществявате достъп и използвате този уеб сайт, вие се съгласявате с тези условия и ги приемате безусловно и без ограничения. В случай, че НЕ ПРИЕМАТЕ Общите Условия, моля НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ този уеб сайт!

СК МАРИНСКИЕООД администрира електронния магазин Masterbox, под формата на сайта www.bg-masterbox.com.

Настоящият документ съдържа Общи Условия, съгласно които СК МАРИНСКИЕООД предоставя услуги на Клиентите си, посредством интернет магазин www.bg-masterbox.com. Тези условия са обвързващи за всички Клиенти. Клиентите се считат за уведомени и изразяват съгласието си със същите преди извършване на заявката за покупка на стоки от електронния магазин. Приемайки настоящите Общи условия, Клиентите дават и изричното си съгласие за сключване на договор от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите.

На имейл mastterbox@abv.bg може да изпращате жалби, оплаквания и похвали.

 

Някои дефиниции:

– Клиент е всяко физическо или юридическо лице, или друго правно образувание, което получава достъп до съдържанието чрез комуникационните средства, предоставени по електронен път, телефон и т.н. или по съществуващ договор, което е заявило създаването и използването на акаунт в онлайн магазина, и което прави поръчка и сключва договор за покупко-продажба от разстояние.

– Платформата е сайтът на СК МаринскиЕООД, достъпен на www.bg-masterbox.com.

– Акаунт е раздел от платформата, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация, относно Клиента и историята на някои от действията му в платформата (поръчки, данъчни фактури и др.). Клиентът е отговорен и обезпечава цялата информация, въведена в акаунта да е вярна, пълна и актуална.

– Поръчка е електронен документ, представляващ комуникационна форма между „СК Марински“ ЕООД и Клиента, чрез който Клиентът заявява на „СК Марински“ ЕООД, през платформата, намерението си за купуване на стоки от платформата.

– Стока(и) / Услуга(и) е всеки продукт или услуга, находящи се на платформата, включително продукти и услуги, избрани от Клиента в поръчката, които се предоставят от Доставчика в резултат на сключен Договор през платформата.

– Договор представлява сключения от разстояние договор между Доставчика и Клиента за покупко-продажба на стоки през платформата, неразделна част от който са настоящите Общи условия за ползване на платформата.

– Търговски съобщения са всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, SMS и т.н.), съдържащо обща и тематична информация, информация относно подобни или подходящи продукти към купуваните, информация относно оферти или промоции, информация относно стоките и услугите, добавени в секцията “Акаунт/ Количка” или в секцията “Акаунт/ Любими”, както и други търговски съобщения като пазарни и потребителски проучвания.

– Потребител е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

 

Авторски права

Съдържанието в сайта www.bg-masterbox.com e собственост на „СК Марински“ ЕООД и/или на неговите партньори, доставчици и клиенти и е защитено с авторски права. Забранено е това съдържание да бъде възпроизвеждано под каквато и да е форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на „СК Марински“ ЕООД и/или на неговите партньори, доставчици или клиенти. Следва да се има предвид, че при използване на съдържанието, без да има надлежно упълномощаване за това, това действия се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другите действащи закони по българското и европейското законодателство.

 

Общи положения

Какво представлява www.bg-masterbox.com

www.bg-masterbox.com представлява уеб сайт за електронна търговия на територията на Република България. Публикуването на информация на сайта е равнозначно на публична покана за сключване на договор за покупка на стоки от „СК Марински“ ЕООД. Договор за покупко-продажба между Клиента и „СК Марински“ ЕООД се сключва по следния начин: Клиентът отправя предложение под формата на заявка за покупка, направена чрез платформата www.bg-masterbox.com, приета и потвърдена от „СК Марински“ ЕООД, посредством телефон или електронна поща.

За какво служат общите условия?

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между „СК Марински“ ЕООД, ЕИК 202834162, със седалище и адрес на управление: РБългария, обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, п.к. 4000, р-н Централен, ул. „Лука Касъров“ № 20, представлявано от Слави Василев Марински, в качеството му на Управител на дружеството, наричано по-долу за краткост Доставчик, и Клиентите (потребители, получатели на услугата) на електронния магазин www.bg-masterbox.com.

 

Обект на продажба

Това са стоките, отбелязани, че са в наличност, които се предлагат в електронния магазин www.bg-masterbox.com към момента на отправяне на заявката за закупуване от страна на Клиента. Стоките, обект на продажба чрез сайта, са описани в него по вид и качество.

 

Данни за доставчика, както и за предлаганите стоки и услуги

Информация, предоставена съгласно изискванията на Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: „СК Марински“ ЕООД;
 2. Седалище и адрес на управление: РБългария, обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, п.к. 4000, р-н Централен, ул. „Лука Касъров“ № 20;
 3. Адрес за упражняване на дейността: РБългария, обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Асеновград, п.к. 4230, ул. „Горноводенско шосе“ № 64;
 4. Данни за кореспонденция: РБългария, обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Асеновград, п.к. 4230, ул. „Горноводенско шосе“ № 64, тел.: 0885 89 52 56 , e-mail: mastterbox@abv.bg;
 5. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № 202834162;

6.Надзорни органи:

– Комисия за защита на личните данни – Адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15, тел. 02/91-53-515, 02/91-53-519, факс 02/91-53-525, Email: kzld@cpdp.bg, Уеб сайт: www.cpdp.bg

– Комисия за защита на потребителите – Адрес: 1000 гр.София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24, факс: 02 / 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, Email: info@kzp.bg, Уеб сайт: www.kzp.bg

– Комисия за защита на конкуренцията – Адрес: София 1000, бул. „Витоша“ №18, Телефон: (02) 935 61 13, Факс: (02) 980 73 15, Email: cpcadmin@cpc.bg, Уеб сайт: www.cpc.bg

 1. Основни характеристики на предлаганите стоки и/или услуги: в страницата, в която се представя всеки продукт, са посочени характеристиките му; Всички продукти, които се намират на интернет страницата на www.bg-masterbox.com, представляват по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца, поради което не следва да се приемат като правно обвързваща оферта;
 2. Цена на стоките или услугите (с включени всички данъци и такси): цената на предлаганите стоки е посочена под всеки конкретен артикул. Цената е посочена в български лева с включен ДДС;
 3. Период, за който направеното предложение или цена остават в сила: обвързващи и за двете страни са цените, посочени в настоящия електронен магазин към момента на подаване на заявката;
 4. Доставчикът си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица, Доставчикът уведомява Клиента за изчерпването й, чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес, или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на Доставчика, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка;
 5. Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите.

 

Клиентът има следните права:

– да преглежда стоките, техните характеристики, цени и условия на доставка;
– да поръчва стоки от електронния магазин www.bg-masterbox.com при реда и условията, посочени в настоящите Общи условия.
– да получи поръчаната стока/стоки на посочен от него адрес за доставка след предварително потвърждение по телефон/имейл от представител на „СК Марински“ ЕООД;
– да получи детайлизирана справка/разписка за направената от него покупка, която да съдържа информация за всички закупени стоки – размер, цвят, брой; единична стойност на всеки продукт; общ размер на дължимата сума; идентификационни данни на фирмата-доставчик, включително адрес, телефон и други начини за контакт;
– да получава информация относно статуса на собствената си поръчка;

За всеки клиент, който по смисъла на Закона за защита на потребителите притежава качеството „потребител“, са налице и всички останали права, съгласно този закон.

 

Отговорност на Клиента: той носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата;

 

Клиентът има следните задължения:

– да предостави вярна и точна информация за своите име, фамилия, точен адрес за доставка, телефон за връзка и електронен адрес;
– да заплати цената на поръчаните стоки, посочена в информацията, при генериране и потвърждаване на поръчката;
– да осигури възможност стоката да бъде получена на посочения адрес за доставка;
– да заплати стойността на транспортните разходи в случаите, когато същите са за негова сметка;

– при упражняване на правата по договора за покупко-продажба, Клиентът е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение на които упражнява правата.

 

„СК Марински“ ЕООД / Доставчикът има следните права:

– да получава в срок всички дължими суми за закупените стоки и тяхната доставка;
– по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени;
– да получи от Клиента следните данни: име (за физическите лица лично и фамилно, за юридически лица и еднолични търговци – наименование на фирмата и ЕИК), адрес, телефон и адрес на електронна поща;
– да изпраща на Клиента, при декларирано съгласие от негова страна, по поща, по телефон, чрез кратки текстови съобщения (sms, електронна поща или други форми на съобщения) или чрез други средства за адресирана реклама информация, относно актуални промоции, специални оферти, нови продукти и всякаква друга информация, отнасяща се до него като Клиент;
– има право да събира и използва информация относно своите Клиенти, за да подобрява качеството на предлаганите от него стоки и услуги и задоволяването на потребителските нужди, както и с цел проучване удовлетвореността от закупените стоки и качеството на предложеното обслужване;
– по всяко време, без уведомяване на Клиента, когато последният ползва сайта в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на „СК Марински“ ЕООД/Доставчика, да прекратява достъпа на потребителя до сайта.

 

„СК Марински“ ЕООД / Доставчикът има следните задължения:

– да прехвърли на Клиента правото на собственост върху поръчаните от него стоки;
– да достави на Клиента поръчаните от него стоки в срок и при условията за доставка, публикувани в този уеб сайт и настоящите Общи условия.

 

Договор за продажба, съгласно Закона за електронната търговия

Договорът за продажба, сключен чрез Интернет, е договор за продажба от разстояние. Договорът за продажба от разстояние се сключва въз основа на предложение, направено от www.bg-masterbox.com (като Доставчик) до всеки потребител (Клиент) на електронния магазин, като част от системата за продажба на стоки. Договорът за продажба от разстояние между www.bg-masterbox.com и потребителя (Клиента) се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от Клиента от страницата на магазина и изпращане на потвърждаващ поръчката имейл от страна на управата на магазина.

Договорът за покупко-продажба на стоките, предлагани от „СК Марински“ ЕООД, се сключва чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.bg-masterbox.com.

Настоящите общи условия представляват неразделна част от всеки договор за покупко-продажба.

Всяка стока, заявена от Клиента, е предмет на отделен договор за покупко-продажба между Доставчика и Клиента. Това важи и когато стоките са избрани с една електронна заявка и от един списък със стоки за покупка. Доставчикът може да достави заедно и едновременно поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки. Правата на Клиента, във връзка с доставените стоки, се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай, че Клиентът има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

 

Плащане

Клиентът може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж, при извършване на поръчката на стоките (в случай, че има опция за заплащане онлайн), или при тяхната доставка.

Закупуването на стока в интернет магазина на адрес www.bg-masterbox.com е достъпно както за Клиенти, които са регистрирани като Потребители, така и за Клиенти, които попълват данните си еднократно при самата поръчка.

 

Регистриране на потребител:

Регистрацията в www.bg-masterbox.com е безплатна и доброволна, дава възможност на Клиента да избегне въвеждането на личните му данни при всяка покупка и да ползва определени функционалности на сайта. За да се регистрира в интернет сайта www.bg-masterbox.com, Клиентът трябва да има навършени 18 г. и трябва да попълни on-line формата за регистрация. Клиентът е длъжен да предостави пълни, верни и точни данни. При предоставяне на неверни или непълни данни „СК Марински“ ЕООД има правото да не осъществи доставката на направената поръчка, както и да прекрати без предизвестие поддържането на регистрацията на потребителя.

 

При въпроси, относно сключване на договор от регистриран потребител или от клиент, който не желае да прави регистрация в сайта www.bg-masterbox.com, Потребителят/Клиентът може да се обърне към тел: 0885 89 52 56.

 

Начините на плащане в електронния магазин www.bg-masterbox.com са следните:

 1. Чрез наложен платеж (плащане при доставянето на стоката): При избор за заплащане на цената при доставка (наложен платеж) Клиентът заплаща дължимата сума на куриера, извършил доставката;
 2. Чрез банков превод;
 3. Плащане на каса в търговски обект на „СК Марински“ ЕООД– кеш или чрез ПОС терминал.

Срокът за изпълнение на поръчката започва да тече от първия работен ден, следващ датата на получаване на дължимата сума по сметка на „СК Марински“ ЕООД.

 

В случай на промяна на обявените в сайта цени, промяната се отразява по ясен за Клиента начин. Промяната в цената на стоките не се отразява на договорите, които са вече сключени.

 

Доставка

Стоките, поръчани от електронния каталог, се доставят до магазин на Доставчика или с куриер до адреса, указан при заявката. Цената на доставката се заплаща едновременно със заплащането на цената на поръчаната от Клиента стока. Доставчикът има право да предаде стоката на указания за доставка адрес на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването й от името на Клиента и подписва придружаващите я документи. Ако Клиентът не осигури условия за приемане на стоката, или не бъде намерен на посочения от него адрес, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока и Клиентът осигурява доставка на стоката за своя сметка.

 

Задължания на Клиента при доставка на стоката:

Клиентът трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако стоката не съответства на поръчката, да уведоми за това незабавно Доставчика. Ако Клиентът не уведоми Доставчика, то стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци. В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.

 

Задължения на Доставчика при доставка на стоката:

Доставчикът е длъжен да достави на Клиента поръчаните от него стоки в срок и при условията за доставка, публикувани в този уеб сайт и настоящите Общи условия. Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Клиента и да възстанови платената от него цена в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора. При съгласие от страна на Клиента, Доставчикът има право да му достави стоки от същия вид, качество и цена.

 

Прекратяване на договора за покупко-продажба:

– при изпълнението му;

– по взаимно съгласие на страните, изразено в писмен вид;

– при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълни задълженията си по него;

– в други, предвидени от закона случаи.

 

Отказ от договор за покупко-продажба

Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. В рамките на горепосочения срок, Клиентът е длъжен да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност. Ако Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, се откаже от доставените стоки в указания по-горе срок, следва да уведоми „СК Марински“ ЕООД и да върне стоката с нейните оригинални етикети, без индикации, че стоката е била употребявана, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин и при съблюдаване на всички други условия по член 55 от Закона за защита на потребителя. Стоката може да бъде върната чрез изпращането й до адрес: РБългария, обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Асеновград, п.к. 4230, ул. „Горноводенско шосе“ № 64. Разноските по връщането на стоката са за сметка на Клиента.

След получаване на върната стока и прегледа й, Доставчикът възстановява на Клиента заплатената от него сума (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Клиента начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Доставчика) не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил правото си на отказ от сключения договор. Всеки Клиент може да се възползва от правото си стоката да му бъде заменена с друг продукт по избор.

 

Анулиране на поръчка

В случай, че Клиентът желае да откаже направена вече поръчка, някой от продуктите в нея или да замени даден поръчан продукт, той трябва да се обади по телефона възможно най-бързо, за да уведоми „СК Марински“ ЕООД, както и да потвърди желанието си писмено посредством e-mail. Необходимо е Клиентът да съобщи номера на поръчката, за която се иска корекция.

 

Отказ от поръчка

При отказ от поръчката, „СК Марински“ ЕООД се ангажира да възстанови сумата на Клиента в срок от 14 дни.

 

Рекламация на поръчка

Клиентът има право на рекламация при всяко несъответствие на стоката с договореното. При предявяване на рекламация на стока Клиентът може да претендира възстановяване на заплатената сума, заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, отбив от цената или безплатно извършване на корекции/ремонт. Клиeнтът трябва да върне стоката, обект на рекламацията и да се попълнят съответните документи, свързани с рекламацията. Клиентът има право на рекламации, ако дефектите не са вследствие на негово неправомерно поведение и ако не са налице увреждания на стоката, причинени от неправилната й употреба. При предявяване на рекламацията Клиентът задължително прилага и документите, на които се основава претенцията: касова бележка или фактура, или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
Транспортните разходи за връщане на стока в случай на рекламация са за сметка на „СК Марински“ ЕООД.

 

Изменение на Общите условия

„СК Марински“ ЕООД запазва правото си едностранно да променя по всяко време уеб сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.bg-masterbox.com, както и настоящите Общи условия за ползването му чрез обновяване на настоящия документ, като след промяната се актуализира датата на публикация. Задължение на Клиента е да се запознае с актуалните условия за ползване на сайта и актуалните Общи условия, тъй като те са обвързващи за него. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и „СК Марински“ ЕООД, възникнали във връзка с договори, валидно сключени преди промените на Общите условия.

 

Отговорност

 • доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.
 • доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Клиента в процеса на използване или неизползване на bg-masterbox.com и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика освен ако е действал при умисъл или груба набрежност.
  Доставчикът не носи отговорност за времето, през което www.bg-masterbox.com не е достъпен поради непреодолима сила.
 • доставчикът не носи отговорност, ако в случай на евентуално преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.
 • доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни, настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Клиента, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Клиента.
 • доставчикът не носи отговорност, ако Клиентът не е прочел настоящите Общи условия.
 • доставчикът не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на предлаганите в сайта стоки.
 • bg-masterbox.com може да съдържа препратки към сайтове на трети страни. „СК Марински“ ЕООДне носи отговорност за съдържанието, правилата за защита на личната информация и сигурността на такива сайтове. Връзката към чужд сайт не предполага, че „СК Марински“ ЕООД одобрява сайта и информацията в него или продуктите и услугите, за които се отнася той.

 

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Клиентът и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние, в процеса на изпълнение на договора и на тези Общи условия. Клиентът и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция, проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

В случай на противоречие между тези Общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Клиента с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

SHOPPING CART

close