РЕКЛАМАЦИЯ

Клиентът има право на рекламация при всяко несъответствие на стоката с договореното.

При предявяване на рекламация на стока, Клиентът може да претендира възстановяване на заплатената сума, заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, отбив от цената или безплатно извършване на корекции/ремонт.

Клиeнтът трябва да върне стоката, обект на рекламацията и да се попълнят съответните документи, свързани с рекламацията.

Клиентът има право на рекламации, ако дефектите не са вследствие на негово неправомерно поведение и ако не са налице увреждания на стоката, причинени от неправилната й употреба.

При предявяване на рекламацията Клиентът задължително прилага и документите, на които се основава претенцията: касова бележка или фактура, или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Транспортните разходи за връщане на стока в случай на рекламация са за сметка на „СК Марински“ ЕООД.